REGULAMIN ZABAWY FACEBOOK Z DNIA 04.11.2021 r.

REGULAMIN ZABAWY FACEBOOK Z DNIA 04.11.2021 r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem zabawy Facebook jest Fokus Cezary Skatulski, właściciel sklepu internetowego artonly.pl, z siedzibą przy ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa, NIP 5992964197 (zwane dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Zabawy jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Zabawy. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Zabawy.

6. Zabawa nie jest stworzona, administrowana, wspierana ani sponsorowana przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Zabawa jest prowadzona na stronie www.facebook.com/artonlypl/ (zwanej dalej „Fanpage”).

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Zabawy, tj. udzielaniem informacji na temat Zabawy oraz rozpatrywaniem reklamacji, sprawują pracownicy Organizatora.

§ 2. UCZESTNICY ZABAWY

1. Uczestnikami Zabawy mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Zabawy;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Zabawy;

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

3. W Zabawie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODY

1. W Zabawie przewidziano 3 nagrody główne.

2. Nagrodą w zabawie jest wskazany przez zwycięskiego Uczestnika obraz do malowania po numerach z katalogu dostępnego na stronie ArtOnly.pl.

3. Nagroda zostanie wysłana na koszt organizatora Zabawy.

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Zabawie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu fanpage organizatora – www.facebook.com/artonlypl/.

4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY ZABAWY

1. Zabawa jest dostępna w formie ogłoszenia (dalej: „postu”) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/artonlypl/.

2. Zabawa trwa od 04-11-2021 r. do 30-11-2021 r.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W ZABAWIE

1. Zadaniem Uczestnika Zabawy jest:

  1. Polubienie profilu społecznościowego Organizatora, znajdującego się pod adresem: https://www.facebook.com/artonlypl/.
  2. Opublikowanie komentarza pod postem dotyczącym Zabawy, według wytycznych wskazanych w poście.

2. Informacje o zabawie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/artonlypl/.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZABAWIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Zabawy jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Zabawie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Zabawy.

4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 3 zwycięzców.

5. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi na profilu społecznościowym Organizatora https://www.facebook.com/artonlypl/.

6. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników Zabawy na Fanpage`u – https://www.facebook.com/artonlypl/ wiadomości z następującymi danymi:

a. imię i nazwisko

b. adres korespondencyjny

c. numer telefonu

d. adres e-mail.

7. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 6 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi, lub wysłanie nieprawidłowych danych, powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

8. Przyznane w Zabawie nagrody zostaną przesłane uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 7.

9. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Zabawy, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Zabawie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,

w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Zabawy będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Zabawy.

2. Dane osobowe Uczestników Zabawy będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Zabawy i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Zabawie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Zabawie.

§ 9. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Zabawy Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Zabawy, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem

„Zabawa na Facebooku z dnia 04.11.2021 r.”.

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.11.2021 r. i obowiązuje do 30.11.2021 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Zabawy będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Zabawy w trakcie jej trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: artonly.pl.

5. Regulamin Zabawy dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: https://www.artonly.pl/regulamin-zabawy-facebook-z-dnia-04-11-2021-r/

Udostępnij ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *